English as a foreign language http://englishteacherpro.mihanblog.com 2019-09-12T04:47:17+01:00 text/html 2015-09-09T06:38:46+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei کلاسهای مکالمه گروهی در شرق تهران http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/150 <font face="Mihan-Koodak" size="5"><font color="#FF6600">شرایط برگزاری کلاسهای مکالمه گروهی<br></font>&nbsp;</font><font color="#CC33CC"><br></font><font face="Mihan-Koodak" size="5"><font color="#CC33CC">1- گذراندن ازمون تعیین سطح جهت بررسی دقیق سطح زبان شما در هر چهار مهارت (speaking-listening-reading-writing)</font><br><font color="#33CC00">2-حضور بموقع در کلاس و انجام تکالیف تکمیلی از جمله دیدن فیلمهای کوتاه ارسال</font><font color="#33CC00">ی توسط مدرس بر روی تلگرام </font><br><font color="#CC33CC">3-مرور تمامی مهارتهای تدریس شده و عبارات کاربردی در مکالمه که در </font><font color="#CC33CC">کلاس تدریس میشود.</font><br><font color="#33CC00">4-ارتباط </font><font color="#33CC00">دایم با مدرس جهت ارایه گزارش از برنامه مطالعه و امادگی برای جلسه بعد</font><br><font color="#CC33CC">5-تعداد جلسات بر خلاف اموزشگاه های دیگر دو جلسه در هفته میباشد زیرا که مدرس&nbsp; بر این باوراست که برای بالابردن مهارت زبان اموز ارایه مطالب </font><font color="#CC33CC">بروز و کاربردی و روش تدریس صحیح و کنترل زبان اموز در فواصل بین کلاس ها مهمترین امر است.</font><br><font color="#33CC00">6-تعداد زبان اموزان در یک کلاس حداکثر 4 نفر میباشد و این در واقع یک کلاس نیمه خصوصی است با شهریه کلاسهای گروهی ولی با کتب و متدی کاملا متفاوت.مدرس در کلیه کلاسها از </font><font color="#33CC00">مطرح ترین مطالب و روشهای تدریس بهره گرفته است.<br><font color="#CC33CC">7-شهریه کلاسها ماهیانه 150000 تومان و بحساب مدرس در اول هر ماه واریز میشود.<br></font></font></font><div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF9900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font color="#FF0000">محل تشکیل کلاسهادر دفتر مدرس واقع در <u>تهرانپارس</u> میباشد</font>.</span></font><br></b></font></div><font face="Mihan-Koodak" size="5"><font color="#33CC00"><font color="#CC33CC"><br></font><font color="#CC33CC"></font></font><br><font color="#3333FF">جهت اطلاع از نحوه شرکت در ازمونهای تعیین سطح نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09382977600 اس ام اس کنید تا باشما تماس گرفته شود.یا با شماره های زیر تماس بگیرید<br>77735191<br>77731642<br>77723939<br></font>&nbsp;<br><br><br> </font><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div id="__zsc_once"></div> text/html 2015-08-09T04:06:53+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei یکی از مشکلات شایع زبان اموزان در مکالمه conversation http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://liliana6061.persiangig.com/23.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#cc33cc" size="5">یکی از شایعترین مشکلات زبان اموزان سطح متوسط به بالا سریع صحبت کردن است .البته هر زبان اموزی قادر به کسب این مهارت نیست اما زبان اموزان بسیاری را دیده ام که با این مهارت مشکلات زیادی را برای خود,مدرس و مخاطبینشان فراهم میاورند.همیشه دقت داشته باشید کیفیت برتر از کمیت است.اینکه شما سریع صحبت کنید و کسی متوجه حرف شما نشود چه فایده ای دارد.با شمرده صحبت کردن شما به ذهن خود فرصت میدهید بدنبال لغات و ساختارها بگردد و در نتیجه از اشتباهات شما mistakes &nbsp;کاسته میشود.باقی مربوط به غلط ها errors &nbsp;هستند که با داشتن زمان بیشتر هم تصحیح نخواهند شده و نیاز به اموزش توسط مدرس دارند.</font></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-08-03T01:42:15+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei how are you holding up? http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/147 <div><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><p style="text-align: center; line-height: 17.6000003814697px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://liliana6061.persiangig.com/holding%20up.png" alt=""></p><p style="text-align: right; line-height: 17.6000003814697px;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p style="text-align: left; line-height: 17.6000003814697px;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">?A: How are you&nbsp;holding up, Jack? How’s the head?</font></p><p style="text-align: left; line-height: 17.6000003814697px;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large; line-height: 17.6000003814697px;">B: Oh, yeah. It hurts.&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">نکته&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">?How are you holding up یه عبارت کاربردیه برای دلجویی کردن از کسی. از این عبارت بیشتر تو دو موقعیت زیر استفاده میشه:&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">- کسی که تازه عزیزی رو از دست داده</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">- کسی که تازه یه بیماری یا عمل جراحی رو گذرونده</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">و کلا کسی که تا چند روز پیش تو شرایط مناسب روحی یا جسمی نبوده.</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" color="#3333ff" face="times new roman, times, serif">برای مثال با دیدن یه فرد داغدار می تونیم بگیم:</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" color="#993399" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p style="text-align: left; line-height: 17.6000003814697px;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">Hey Jerry, How are you holding up? I’m really sorry for your loss. Let me know if there’s anything I can do for you</font></p><p dir="RTL" style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="times new roman, times, serif">“سلام جری، رو به راهی؟ خیلی بهت تسلیت میگم. اگه کاری از دست من ساخته‌اس بهم بگو”</font></p></div> text/html 2015-08-01T13:09:56+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei کلاسهای مکالمه با تخفیف در شرق تهران http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/146 <b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#ff6600">با سلام</font> &nbsp;</font></b><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font><div><b><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#ff6600"><i style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بالاخره شروع کلاسهای مکالمه در شرق تهران</i></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://liliana6061.persiangig.com/25.jpg" alt=""></div><div><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><font size="4" color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold"><b>دوره های فوق فقط با تمرکز بر مکالمه (coversation) و با جدید ترین متد روز&nbsp;اموزش&nbsp;زبان برپایه فیلم داستان گویی و پادکستهای مکالمه روز مره با لهجه American و کتب روز اموزش زبان خواهد بود.</b></font></div><div><font size="4" color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#3366ff" face="Mihan-IransansBold"><b>مدرس کلاسها خودم هستم در مورد تحصیلات من و روش کلی تدریسم پست ثابت وبلاگمو بخونید.</b></font></div><div><font size="4" color="#3366ff" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#3366ff">کلاسها بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشه و</font> <font color="#ff0000"><u>شهریه ش هم 40 درصد کمتر</u> از کلاسهایی هست که خودم منزل زبان اموز میرم.</font></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#ff9966" face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></div><div><font size="4" color="#993399" face="Mihan-IransansBold"><b>فقط زبان اموزان با انگیزه میتونن از این کلاسها بهره ببرند .تنبلا زنگ نزنن باید روزی یک ساعت صرف خوندن مطالب و دیدن فیلمهای کوتاهی که هرشب توی تلگرام یا واتساپ بهتون میدم کنید.هرروز گزارش کارتونو بهم روی تلگرام یا واتساپ بدین و با زبان اموزان همسطح خودتون توی گروهایی که قرار میدم به زبان انگلیسی گاهی چت کنید.خلاصه که من یه دفتر دارم هر روز گزارش کار تک تک زبان اموزارو ثبت میکنم و&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: left;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff6600"><b>&nbsp; می پامتون &nbsp; &nbsp; &nbsp;:) &nbsp; &nbsp; &nbsp;I'm&nbsp;&nbsp;watching ya</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><br></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div> text/html 2015-06-13T12:45:24+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei رزومه کاری , تحصیلات و روش تدریس من. http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/145 <div><br></div><div><div style="color: rgb(102, 0, 204); font-weight: bold; font-size: medium; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://liliana6061.persiangig.com/image/download.jpg" alt=""></div><font size="2" color="#cc33cc"><i><b>برای اون دسته از کسانی که تماس میگیرند و سوالاتی در مورد میزان تحصیلات من و رشته تحصیلی من دارند باید بگم که من کارشناس ارشد اموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب هستم و الان هم دانشجوی دکترای اموزش زبان انگلیسی هستم .مدت 13 سال سابقه تدریس در اموزشگاه هایی چون ایرانمهر و سفیر و اریانپور داشته ام.تمرکز اصلی من درکلاسهای زبان عمومی بر مکالمه است ولی تفاوت روش من در اموزشگاه با کلاسهای خصوصی این است که در کلاسهای خصوصی مطالب دسته بندی شده و مرتبط با موقعیت هایی که یک زبان اموز ممکن است در ان با زبان انگلیسی سر و کار داشته باشد در اختیارش قرار داده و تمامی موارد را با او تمرین میکنم.این روش functional notional &nbsp;و موضوعی است یعنی مثلا شما در یک جلسه تمام جملات و لغات مربوط به نحوه خرید کردن تخفیف گرفتن چانه زدن و ...را یاد میگیرید.این روش از اتلاف وقت شما بصورتی که در اموزشگاه ها حتما مشاهده کرده اید جلوگیری میکند.مسلما در کنار روش مذکور از کتابهای مکالمه بروز دنیا و جزواتی که توسط خودم تهیه شده بهره گرفته میشود و در روش اموزشی من فیلم داستان گویی و موسیقی جایگاه ویژه ای دارد بصورتی که محیط اموزش به یک محیط شاد و قابل باور زبان اموز تبدیل میشود که شاهد پیشرفت روز بروز انها هستم.درکنار کلاس کنترل زبان اموزان هم سطح در محیط هایی چون واتساب و تلگرام و وادار کردن انها به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی از دیگر محسنات جانبی است بطوری که حتی زبان اموزانی که بدون علاقه و از روی اجبار به یادگیری زبان روی اورده اند بشکل چشمگیری در فعالیت های گروهی شرکت و پیگیر موارد تدریس شده بصورت انلاین هستند.</b></i></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#006600"><b>برای اطلاع از نحوه برگزاری کلاس و ساعت و قیمت ها میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید</b></font></div><div><font size="3" color="#006600"><b>09382977600</b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><u>درصورت برگزاری کلاس ها در دفتر مدرس , شهریه با 40 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.</u></b></font></div><div><font size="3" color="#006600"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#006600"><b>مهندس لاله رازانی&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" color="#006600"><b>کارشناس ارشد اموزش زبان انگلیسی</b></font></div><div><font size="3" color="#006600"><b>مدرس و مترجم زبان انگلیسی<br></b></font></div></div><div><font size="3" color="#006600"><b><br></b></font></div> text/html 2014-09-24T08:02:00+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei spend money like water http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/141 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://liliana6061.persiangig.com/image/spend money like water.jpg">" al<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="4" color="#ff6600">مثل ریگ پول خرج کردن.</font></b></div><div><b><font size="4" color="#ff6600"><br></font></b></div><div><b><font size="4" color="#ff6600">(تو فارسی میگیم عین ریگ پول خرج کردن تو انگلیسی مثل اب پول خرج میکنن)</font></b></div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div><b><font size="3">.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#33cc00">spend money like water</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#33cc00">Example:Ali is such a spendthrift.He spends money like water</font></b></div><div><b><font size="3">ugd یک ادم ولخرجیه.مثل ریگ پول خرج میکنه.t</font></b>="" /&gt; </div> text/html 2014-09-24T07:26:54+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei slip away -idiom http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/140 <div style="text-align: center;">" alt=<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://liliana6061.persiangig.com/document/slip%20away.jpg">"" /&gt;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><b><font size="4" color="#ff6600">Slip away/off</font></b></div><div><br></div><div><b><i><font color="#ff6600">جیم زدن یا پیچوندن و رفتن</font></i></b></div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div><b><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#cc33cc">I slipped away when no one was looking</font></b></div><div><b><font size="3" color="#cc33cc">وقتی هیچ کس نگاه نمی کرد جیم زدم.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="3" color="#3366ff">Let's slip off somewhere and have a little talk</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3366ff">بیا بپیچونیم بریم یه جا و یه خورده حرف بزنیم</font></b></div></div> text/html 2014-09-24T06:36:46+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei very -grammar http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/138 <div><b><br></b></div><div><b><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="4" color="#ff6600">گرامر کوتاه در مورد very</font></span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">(very درنقش صفت)</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><font color="#6600cc"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">احتمالا همتون با نقش قیدی very اشنا هستید که برای تاکید و قدرت دادن به یک صفت یا قید دیگه بکار میره مثلا:</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">very good (خیلی خوب) :very در نقش قید تاکید برای صفت.</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">very slowly(خیلی به ارامی):very در نقش تاکید یک قید دیگه.</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">حال در اینجا میخوایم به نقش صفت very بپردازیم یعنی وقتی very صفته.دراین حالت very به معنای exact و باز هم برای تاکید به معنای "عینا" یا "</span></font><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><font color="#6600cc">دقیقا" به کار میره و وقتی به کار میبریم که میخوایم دقیقا درباره یک چیز یا شخص صحبت کنیم و چون صفته پس قبل از اسم میاد.<br></font><br><font color="#6600cc">He died in this very room</font><br><font color="#141823">او درست(دقیقا) در این اتاق مرد.</font><br><br><font color="#6600cc">Do the very task I asked you</font><br><font color="#141823">عینا همون کاری رو که ازت خواستم انجام بده.</font><br><br><font color="#6600cc">I'll start at the very begining</font><br><font color="#141823">دقیقا از اول شروع میکنم.(از اول اول شروع میکنم)</font></span></b></div> text/html 2014-07-06T17:17:02+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei kitchenware 3 http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/136 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/sAojNsmOls/10264331_621282081295759_6053468523829014701_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-07-06T17:14:57+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei از اول بگو ببینم چی میگی ؟ :) http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/135 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/yiVykHlWFY/10457859_641580049265962_6273354641940903514_n.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-07-06T17:12:27+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei نوشیدنی تون رو چطور میل میکنید؟ http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/134 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/OoEwuJ7B0j/10378304_642591549164812_7164843852287236765_n.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-04-08T07:20:48+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei kitchenware-2 http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/133 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/0AkJSreQDw/IMG_213677542276231.jpeg" alt=""> text/html 2014-04-08T07:15:03+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei kitchenware -1 http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/132 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/KV3Wx5SSON/IMG_126413466920267.jpeg" alt=""> text/html 2014-04-08T07:14:16+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei انواع لوازم ارایش تصویری http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/131 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/iJvFI2KdPA/IMG_19872039248906.jpeg" alt=""> text/html 2014-04-06T14:10:18+01:00 englishteacherpro.mihanblog.com lili rezaei How to make french toasts - cooking 1 http://englishteacherpro.mihanblog.com/post/130 <div class="title" style="font-size: 12pt; color: rgb(236, 89, 0); font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; padding: 2px; font-weight: bold;"><b><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;">French Toasts</h1></b></div><div><br></div><br style="font-family: Arial, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 12px;"><span class="link" style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; padding: 2px;"><table width="98%"><tbody><tr><td width="425" valign="top" align="left"><p style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px;"></p><div align="center"><b><font color="#3333ff"><a href="http://www.1001recipe.com/recipes/food/index.php?folder=french_toasts&amp;file=1" target="_blank" style="font-size: 10pt; text-decoration: none;"><img class="img2" src="http://www.1001recipe.com/recipes/food/french_toasts/french_toasts_main.jpg" alt="French Toasts" style="border: 1px solid rgb(189, 189, 189); padding: 2px; margin-bottom: 5px;"></a><br></font></b></div><b><font color="#3333ff"><br><br></font></b><div style="text-align: right;"><b><font style="background-color: rgb(255, 204, 0);" color="#3333ff">این پست مربوط به اشپزی است و اصطلاحات مربوط به ان</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font style="background-color: rgb(255, 204, 0);" color="#3333ff">اگر فیلم زیاد ببینید حتما یادتون میاد که امریکاییها نصف شب بیدارمیشن و وقتی گرسنه هستن اول یاد فرنچ تست میافتن یا پنکیک.فرنچ تست خیلیییییییییییییی خوشمزه است.بخصوص که با کره درست میشه .حتما امتحان کنید.</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font style="background-color: rgb(255, 204, 0);" color="#3333ff">اول از همه اینو بگم که tbsp که توی دستورهای اشپزی میبینید همون قاشق غذاخوری یا table spoon هست ولی tsp &nbsp;مخفف کلمه tea spoon یا قاشق چایخوری هست.تو اندازه ها اشتباه نکنید.نوش جان :) جملاتم ترجمه کردم براتون</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><font color="#000099"><b>&nbsp; موادلازم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Main Ingredients:<br><br>تخم مرغ یک عدد بزرگ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eggs: 1 large&nbsp;<br>&nbsp;شیر یک چهارم فنجان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Milk: 1/4 cup&nbsp;<br>&nbsp;سه نان تست ضخیم &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bread: 4 thick slices&nbsp;<br>&nbsp;عسل دو قاشق چایخوری (در ماکروفر گرم کنید تا بهتر پخش شود )(Honey: 2 tbsp ( warm in microwave for better spreading)&nbsp;<br>&nbsp;کره یک قاشق غذاخوری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Butter: 1 tbsp&nbsp;<br>&nbsp;روغن مایع یک قاشق غذا خوری (گیاهی) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vegetable Oil: 1 tbsp&nbsp;<br>&nbsp;بیکینگ پودر یک دوم قاشق غذاخوری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Baking Powder: 1/2 tsp&nbsp;<br>پودر وانیل یک چهارم قاشق چایخوری &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vanilla Powder: 1/4 tsp&nbsp;<br>نمک یک چهارم قاشق چایخوری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Salt: 1/4 tsp&nbsp;<br><br><br>&nbsp;روش تهیه Directions:<br><br>1. In a medium bowl, whisk together eggs, milk, salt, baking powder, and vanilla powder.&nbsp;<br>در یک کاسه متوسط تخم مرغ شیر نمک وانیل و بیکینگ پودر را هم بزنید<br><br>2. Heat oil and butter in a large skillet over medium heat.&nbsp;<br>روغن و کره را در یک ماهیتابه بزرگ و با حرارت متوسط گرم کنید<br><br>3. Soak bread slices in the egg mixer until saturated. Fry bread slices on both sides until golden <br>brown.&nbsp;<br><br>نان را در مخلوط تخم مرغ بندازید تا زمانی که کاملا خیس بخورد .تکه های نان را از هر دو طرف سرخ کنید تا وقتی که قهوه ای - </b>طلایی شوند</font><b><font color="#000099"><br><br>4. Serve the French toast with drizzled honey and fruits.&nbsp;<br>فرنچ تست را با عسل (روی ان) و تکه های میوه سرو کنیذ</font></b></td></tr></tbody></table></span>